2009. május 19., kedd

Angelus Silesius: Miért hagyta el a lutheránus hitet


Johannes Scheffler, azaz Angelus Silesius, a kor egyik legnagyobb hitvitázója volt. Evangélikus hitben született, de később katolizált, és az ellenreformáció harcosává lett. Vitairatai mind teológiai felkészültségükkel, mind személyes hangvételükkel e kor legjelentősebb hasonló jellegű írásművei közé tartoznak, miként a mi Pázmány Péterünk művei is. Az evangélikus és református prédikátorok irásaival ellentétben nem az alpári hangvétel és a sértő gyalázkodás jellemzi ezeket, hanem az alapos érvelés és némi finom humor. Sajnos e műveknek még modern német kiadása sem igen van, ennek ellenére elhatároztam, hogy az intereneten hozzáférhető fakszimile kiadás nyomán, Scheffler talán legjelentősebb vitairatának - a "Warumb er von dem Luthertum abgetreten" címűnek, melyben katolikus hitre térésének okait tárja fel - elkészítem magyar fordítását, és azt itt folyamatosan közzéteszem. Ezzel nem hitvitát kívánok provokálni, sokkal inkább a kor és a szerző szellemisége iránt érdeklődőknek szeretnék ezzel örömet okozni.

(a [kapcsos zárójelek] között a fordítói megjegyzések, ill. kiegészítések kaptak helyet; dőlt betűvel szedtem a hivatkozásokat):

Johannes Scheffler
boroszlói bölcsész- és orvosdoktor,
volt
würtembergi fejedelemségi oelsai
orvos és udvari medikus,
alapos okai és indítékai,
miért hagyta el
a lutheránus hitet,

és tért meg a
Katolikus Egyházhoz.


[Mottó:]
Szt. Ágoston hitvallása.
Amit az atyák hittek, azt hiszem én is; amit ők tartottak, tartom én is; amit tanítottak, azt tanítom; amit prédikáltak, azt hirdetem. Amit (a szt. atyák) az Egyházban leltek, megtartották; amit tanultak, tanították; amit atyáiktól kaptak, gyermekeiknek továbbadták.

Ezt vallom Szt. Ágostonnal és Isten Kegyelméből, ebben a hitvallásban kívánok élni, meghalni
és Jézus Krisztus keserű szenvedései és érdemei által imígyen az Anyaszentegyházban üdvözülni.


Előbeszéd

Kedves, jóindulatú Olvasó, mivel nem csupán a teljes Oelsa fejedelemség, melyet hűen és őszintén szolgáltam, hanem itt is és másutt sokan ismernek és felettébb elcsodálkoztak Katolikus Egyházhoz való megtérésemen; mindenki szívesen megtudná hát, mely okok indítottak engem erre: így nem hagyhattam el, hogy ezt írásban meg ne fogalmazzam, és a nyilvánosság számára nyomdába ne adjam, hogy mindenki számára ismert lehessen: nem meggondolatlan cselekedetek: hanem nagysúlyú indítékok és megdönthetetlen okok kovetkeztében tettem. Eképp hát egész kétségtelenül bizonyos vagyok, hogy a Római Katolikus Anyaszentegyház Krisztus egy, igaz, szent, közös Egyháza: és ennek oly szilárd bizonyítékát őrzöm lelkiismeretemben, amiért Istennek, aki mindig szívem ura volt, ezen igazságért - az emberek tiszteletének apadása, a világi tisztség és a múlandó élvezetek elvesztése ellenére - szabadon, nyíltan és félénkség nélkül lelkem mélyéről hálát adok.
Kérek ezért mindenkit, aki engem ezért szidalmaz és megró, nem csupán itt közzétett indítékaimat, de még sokkal inkább azokat, melyek a Római Katolikus Egyház igazságát bizonyítják, ésszerűen latolgassák és szemléljék. Abban a határozott bizonyosságban élek, úgy fogják találni, hogy őszinte keresztényként cselekedtem, amennyiben, amit szívemben hordoztam, lekiismeretem teljes meggyőződése szerint, ajkammal nyilvánosan megvallottam, és nem kívántam sem képmutató lenni, sem az maradni. Mely felismerést és hitvallást minden ember számára lelkem mélyéről kívánom. Boroszló, Keresztelő Szt. János napján, az 1653. évben.


Alapos okai és indítékai lutheránus hite elhagyásának

I.
A tanítás újdonsága; melyben az apostoloktól a lutheri vallásig semmi (mégoly aprócska) hitközösség nem volt, mely mindazt hitte és tartotta volna, mint amit a lutheri hit létrehozott: miképp egyetlen nagyhírű és kiváló Egyházatya sem akadt mindezidáig, aki a Római Katolikus Egyáz hittételeit és gyakorlatát, melyeket Luther helytelennek és tévesnek kiáltott ki, kétségbe vonná; és ezzel ellentétben, mindazt dicsérné és tanítaná, amit (Luther) és tanítványai jónak és a Szentírással egyezőnek tartottak. Lásd R.P. Jodocus Kedd, Soc. Iesu első kihívását, és számos lutheránus prédikátor megalapozatlan válaszát, különösképp Melchior Nicolaiét, Micreliusét, Titiusét, Reinboltét, stb.

II.
A bizonytalan, kétséges és minden kis szellő által megremegtetett alap, melyen a lutheránus hit, más szektákkal egyetemben, áll; ugyanis nem (miképp állítják) Isten tiszta igéje: hanem az önfejű gondolataik és előzetes véleményük által magyarázott Írás, Isten felől tudatlan és elhivatatlan prédikátorok által. Lásd a Hittükör harmadik propositioját és a negyedik kihívást.

III.
A szülőatya Luther könnyelműsége és szégyentelensége, valamint gőgje és nagy állhatatlansága. Amiből csalhatatlanul következtettem, hogy a Szentlélek, mely a komolyság, tisztaság és alázat szelleme; mely továbbá Isten szent embereiben sosem mondott önmagának ellent, Lutherban nem volt jelen: a Szentírás, vagy az Igazság, melyet tartalmaz, megismerésére tehát [a Szentlélek által] sem világosságot, sem tanítást nem kapott, sem arra, hogy ezt a Krisztus népének előadja. Lásd ennek kapcsán Luther hét szellemét Pistorius úr bemutatásában, valamint R.P. Jodocus Kedd, Soc. Iesu Syllogismus Apodecticusát.
Hogy Luther fent sorolt vétkekben bűnös általában elégségesen megállapítható Asztali beszélgetéseiből. Másrészről a gőg különösképp más írásaiból is látható. Abból, hogy nem csupán a fejedelmekkel és más urakkal, császárral és királlyal bánik szégyenletesen [vagy: csúfondárosan], hanem tanítványainak is kifejezetten megparancsolta, mondják a pápistáknak: Luther így akarja; pápista és szamár ugyanaz: sic volo sic jubeo, sit pro ratione voluntas [ezt akarom, ezt parancsolom, akaratom legyen az ok], és mint dacos szavai még hangzanak. Tom. 4. Witt. fol. 476 part. 1. Linck Vencelnek. Amilyet senki nem tett az apostolok és egyházatyák közül, sőt az apostolok egész gyülekezetéből sem: hanem alázatos szavakkal írtak; úgy tetszik a Szentléleknek és nekünk, miképp a Cselekedetekben cap. 15. olvasható. Harmadjára ingatag is és önellentmondásos tanaiban. Hol így mondja, majd megint másképp. Hol vallja a tisztítótüzet, hol megint tagadja. Hol szentség számára a házasság, majd nem az. Hol elveti a szentek közbenjárását, hol maga kéri közbenjárásukat. Miképp Tom. 6. a Magnificatról szóló beszéd előszavában nyomatékos szavakkal fohászkodik a Szent Szűz Máriához, hogy segítsen neki a Szentírás [megértésenek] kérésében, hogy énekét annál alaposabban magyarázni tudja. És sok más hasonló, melyek felsorolására nem ez a megfelelő hely.

IV.
Követőinek egyetnemértése különböző hittételekben. Miképp ez csak látható a hetvenakárhány évvel ezelőtt kihírdetett Drezdai Dekrétumból: ahol Krisztus testének mindenek felett állóságát egy költött dolognak nevezik, és vallják, hogy a Krisztussal kapcsolatos majd összes hittétel meghamisíttatott. Ami azonban a Liber Concordiaenek teljesen ellentmond. Szükségtelen felsorolni ami ellentét és egyetnemértés ezentúl mind a mai napig kialakult. Lásd R.P. Forreri Macskaháborúját.

V.
A pásztorok magas fokú hűtlensége és nemtörődömsége, ami a rájuk bízott lekeket illeti: amennyiben cseppet sem törődnek az egyes emberek lelki állapotával, jól ismert bűnöket sem róják fel őszintén és nyíltan, négyszemközt és titokban (miképp Náthán tette Dávid esetében): sem az egyetlen fáradtságot nem vállalják, hogy nyájuk eltévedt jószágaik visszatérítsék; hacsak nem barátjuk kéri őket erre, vagy valamely felsőbbség utasítására, vagy ha pénzjutalmat remélhetnek ezért, ami nyilvánosan és fényes nappal, tagadhatatlan példákkal bizonyítható.

VI.
Hogy a papi és a világtól elvonult kolostori élet teljességgel kiírtatott, sőt, még manapság is, mint teljesképp értelmetlen dolgot, elvetik. Hiszen pedig oly sok szent atya azt szerette, dícsérte és élte; és melyről számtalan szűz, Isten jegyeseként, sok száz éven keresztül példájával bizonyságot tett; miképp kezdete és képe nem csupán az Újtestamentumban fektetett le rögtön az első keresztények által Jeruzsálem templomában, de az Ószövetségben is az izraeliták között nagy becsben tartották. Miképp az esszénusok és mechabiták ­- kiket Isten maga dícsért ezért -, a próféták és Keresztelő Szent János esetében láthatjuk. Lásd szász György herceg levelét, melyben Luther megfeddését találod.


VII.
A fonák és nagy mértékben elítélendő tan, miszerint a keresztény számára lehetetlen, hogy Isten parancsolatát megtartsa. Tom. 2. Ienen. fol. 455. Tom. 6. Witt. fol. 503. stb. Amely Isten és az Ő felkentjének ijesztő káromlása. Mivel
1. ezzel az Isteni Bölcsességet káromolják, és bolondnak tartják; mintha nem tudta volna előre, mennyit róhat ki az emberre és szabhat meg neki, és mi lehetséges vagy lehetetlen annak.
2. Az Isteni Mindenhatóság is meggyaláztatik, mintha teremtményeinek ne lett volna képes annyi akaratot és erőt adományozni, hogy megtegyék, amit kíván tőlük.
3. Krisztus érdemei és keserű szenvedései is káromoltatnak és ócsároltatnak; mintha nem nyert volna el számunkra annyi kegyelmet Istentől, hogy nyomdokaiba léphessünk, tehessünk, miképp ő tett, és szentségben és igazságban hasonlóvá válhassunk az ő nagyerényű példájához.
Továbbá és negyedszer, az Igazság ajkait is galádul és felelőtlenül hazugsággal vádolják: hiszen kfejezetten azt mondja Mát. 11. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Amit legkedvesebb és legközelibb tanítványa, János (aki az igazságot úgyszólván Krisztus szívéből szívta magába, és később a Szentlélek fényénél tökéletesen felismerte), ugyanezen szavakkal erősít meg: Gyermekeim, parancsai nem nehezek. I Ján. 5. v. 3. Továbbá, aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazudik, és nincs vele az igazság. Mint a továbbiakban az egész I. levélben olvasható.
Végezetül az egész Szentírásnak ellentmondatik: és minden szent próféta és apostol, akik az embereket egybehangzóan isten parancsolatainak metartására buzdították és figyelmeztették, meggyalázatnak, mintha elviselhetetlen terhet vettek volna magukra és tanítványaikra, mikor pedig Szt. Pál szabadon és boldogan kiált: Mindenre képes vagyok, abban, aki az én erőm. Mindezek következménye

VIII.
Az evangéliumi tökéletességre jutás lehetőségének teljes kétségbe vonása. Melyre való törekvésre pedig Megváltónk kedves tanítványait serényen és gyakorta figyelmeztette, Mát. 5. 6 7. stb. és melynek megragadását dicsősége kedvéért tanítványain túl minden kereszténynek nyíltan tanácsolta. E mellett azt is találjuk, hogy, mert - tanításuk szerint ­­- Krisztus érdeme már mindent elért, mi, saját tetteinkkel (a jókkal is), csak Isten haragját vonjuk magunkra.

2009. május 16., szombat

Angelus Silesius: Kerubi vándor - az első 32 aforizma

1. Ami tiszta, megmarad

Tiszta, mint színarany, sziklánál keményebb

Akár mint a kristály, legyen a kedélyed.

2. Az örök nyugvóhely

Más, lehet, törődik saját temetésével

Fedheti holttestét egy büszke épülettel.

Mindez nem gondom: sziklám, koporsóm, sírom

Jézus Szíve legyen, hol örökkön nyugszom.

3. Csak Isten boldogíthat

El, el tőlem szeráfok, engem nem frissíttek:

El, el tőlem angyalok, nem kell talmi dísztek:

Nem vágyom tirátok, lelkem csak egyedül

Isten teremtetlen tengerébe repül.

4. Teljesen Isteninek kell lenni

Uram, nem elég, ha szolgállak angyalmódra

Isteni teljességben néked virágozva.

Mindez kevés nekem, túl szűk szellememnek:

Több mint isteni, ki jól szolgál Istennek.

5. Nem tudni, mi vagyok

Nem tudom, mi vagyok, nem az, amit tudok:

Dolog és nem-dolog, pont és egy kör vagyok.

6. Annak kell lenned, ami Isten

Végső végem, kezdetem hogy megtalálhassam

Istenben keresem magam, Őt önmagamban.

Azzá kell lennem, ami Ő: Fény a Fényben,

Ige az Igében, Isten az Istenben.

7. Isten fölé kell jutni

Hol van a lakhelyem? Ahol nincsen „én” és „te”:

Merre van legvégem, hová mennem kellene?

Ott, hol egyik sincsen. S most merre kell térnem?

Még Isten fölé, a pusztába kell érnem.a

a a fölé, amit ISTENből megismerhetünk, vagy elgondolhatunk, ahogy azt a negatív teológia mondja, e kapcsán lásd a Pro Theologia mystica c. könyvet.

8. Isten nem él nélkülem

Tudom, nélkülem Isten egy pillantást sem él,

Ha semmivé leszek, feláldozza szellemét.

9. Én Istentől kaptam, Isten éntőlem

Hogy Isten oly boldog és hogy vágy nélkül él

Épp úgy tőlem kapta, mint ahogy Tőle én.

10. Én, mint Isten és Isten, mint én

Nagy vagyok, mint Isten, Ő, mint én oly apró:

Nem lehet fölöttem, én sem alá való.

11. Isten bennem van és én Őbenne

Isten bennem a tűz és én Benne a fény:

Nem vagyunk közösek lényünknek a mélyén?

12. Felül kell emelkedni önmagunkon

Mikor téren s időn túlra lép szellemed,

Az örökkévalót rögtön meglelheted.

13. Az ember az öröklét

Magam vagyok örök, ha az időt itthagyom,

S magam Istenben, s Őt magamban megragadom.

14. Egy keresztény, oly gazdag, mint Isten

Oly gazdag vagyok, mint Isten, nincs egy porszem

Mit ne bírnék én is, Véle közösségben.

15. Az Isten-felettiség

Mit Istenről mondtak, nékem még nem elég:

Életem s fényem az Isten-felettiség.

16. A szeretet kényszeríti Istent

Ha nem emel önmaga fölé az Isten,

Hát majd puszta szeretettel kényszerítem.

17. A keresztény Isten fia

Isten Fia vagyok, jobbján helyet kaptam:

Szellemét, testét, vérét ismeri rajtam.

18. Istenhez hasonlóképp teszem

Magán túl szeret Isten, én is Őt ekképpen

Annyit adok ezzel, amennyit Ő ad éppen.

19. A boldog hallgatás

Mily boldog az ember, ki nem tud, nem akar!

Ki (értsd jól) Istent nem dicsér és magasztal.

20. Az üdvösség veled van

Ember, üdvösséged könnyen megkaphatod:

Ha erre magadat elszánod, átadod.

21. Isten engedi magát, ahogy akarjuk

Isten semmit sem ad, s nyitva mindenkinek.

Ha akarod Istent, teljesen a tied.

22. Átengedettség

Amennyire Övé vagy, annyi lesz Ő neked

Ekkora segítsége: sem több, sem kevesebb.

23. A szellemi Mária

Mária kell legyek, megszülnöm kell Istent,

Ezért kapom majd az örök üdvösséget.

24. Semminek sem kell lenned, semmit sem kell akarnod

Ember, míg bármi vagy, bármit bírsz, szeretsz, tudsz,

Terheidtől addig, hidd el, nem szabadulsz.

25. Istent nem lehet megragadni

Isten puszta Semmi, nem éri „most” és „itt”:a

Minél jobban fognád, Ő annál távolibb.

a értsd: idő és tér

26. A titkos halál

A halál üdvöt hoz: mert minél erősebb:

Annál gyönyörűbben lép elő az Élet.

27. A halál életet teremt

A bölcs ember azzal, hogy ezerszer meghal

Ezer életet nyer el az Igazsággal.

28. Legboldogabb halál

Nincs üdvösebb halál, mint az Úrban halni

Örök javakért testet – lelket odahagyni.a

a Istenért a legvégletesebb pusztulásnak átengedni testet és lelket, miképp Mózes és Pál apostol is felajánlották magukat és még sokan a szentek közül.

29. Az örök halál

A haláltól, melyből egy Új Élet nem fakad

Lelkem minden halálkor messzire elszalad.

30. Nem halál

Nem hiszek halálban: bár óránként meghalok,

mégis új életet ad minden alkalom.

31. Az örökköntartó halál

Meghalok: Istenben, ha ezt akarom, élek,

Mindég át kell adjam mindazt, mi bennem lélek.*

* a misztikusok szóhasználata szerint, „resignare”, feladni önmagamat

32. Isten meghal és bennünk él

Nem élek majd tovább, meghal bennem Isten,

Mit nekem kellene, éli örökösen.


fordítottam: én

Költői-fordítói elégtelenségének tudtában vagyok. Viszont igyekeztem a lehető leghűbb maradni az eredeti szöveghez.

Szellemiség a zenében VI. - Biber: Missa salisburgensis


Ismét visszakanyarodunk, ha úgy tetszik a kezdetekhez, a barokk zenei misztika egyik legfőbb képviselőjéhez, Heinrich Ignaz Franz Biberhez. Voltaképp nem tudjuk biztosan, hogy jelen művet, amit a zenetörténet Missa Salisburgensis néven, azaz "salzburgi mise"-ként ismer, az ő műve-e. A partitúrán nincs feltüntetve a szerző neve, de bizonyos körülmények, amelyek tárgyalásába most nem kívánok belemenni, illetve a zenei stílus valószínűsítik, hogy ő komponálta ezt a hihetetlen alkotást.
Hihetetlen legfőképp azért, mert ez a mű a barokk többszólamúság csúcsa: 50 szólamra plusz basso continuóra íródott, amit később még két oboaszólammal bővítettek, így a mű ma 53 szólamúként ismert. 53 önálló szólam! Felülmúlhatatlan teljesítmény. A barokk freskófestészet végtelenbe táguló tereihez hasonlítható hatás, az ég dicsőséges megnyílása, megalomán ujjongás, amely azonban teljes erejével, az lehető legnagyobb lendülettel, mintegy az égbe veti magát. A mű persze nem pusztán hatalmas hangzás: a barokk szinte teljes eszköztára felsorakozik itt: teljes kórussal concertáló szólisták, ostinato-tételek, kettős- és hármasfúgák, többszörös ellenpontok... óriási szellemi erőfeszítés, az ecclesia militans ellenreformációs képének áhitattal és hittel teli zenei képe.
Bizonyos szempontból ez a gigantikus mű a Rózsafüzér-szonáták totális ellentéte, azok intimitása helyett itt szinte az egész univerzum hírdeti az Úr dicsőségét. És mégis összeköti őket a jellegzetes barokk misztikus szellem, az amelyik Angelus Silesiusszal együtt szól:

"Ich will die Laute rühren,
Und Jesu musicieren;
Ich will die Saiten zwingen,
Und was ich kann, d'rein singen;
Mit Herz und Mund erschallen,
Das es soll wiederhallen;
Die Laute will ich rühren
Und Jesu musicieren.

Ich will mein Herz erheben
Und in dem Himmel leben;
Ich will mich von der Erden
Und weltlichen Beschwerden
Zu meinem Liebsten schwingen
Und durch die Wolken dringen;
Mein Herz will ich erheben
Und in dem Himmel leben."

(a Heilige Seelen-Lust c. kötetből)

(Kép - Baciccio: Szt. Ignác apoteózisa)

Meghallgatnám

Musica Antiqua Köln, Reinhard Goebel
Gabrieli Consort & Players
Paul McCreesh

2009. április 6., hétfő

Szellemiség a zenében - V. Anton Bruckner szimfóniái


Anton Bruckner (1824-1896) talán a zenetörténet legkülönösebb és legellentmondásosabb alakjaként van számon tartva. Felső-Ausztriában, Ansfeld községben született, falun, egy olyan korban, amikor a „nagy” emberek jóformán kivétel nélkül nagyvárosokban nevelkedtek. Bár tehetsége korán megmutatkozott, csak hosszas tanulóidő után érezte magát késznek a zeneszerzésre – 40 éves is elmúlt már ekkor!

Vallásos neveltetésben részesült, gyermekkorának nagy részét az Ágoston-rendi St. Florian kolostorban töltötte. A kolostori életben tapasztalt aszketikus életmód: a rendszeres, koncentrált imádság, a kicsapongásoktól mentes élet és a legyőzhetetlen, teológiailag és metafizikailag megalapozott hit haláláig minden percében jelen volt. Miséi – különösen a három „érett” alkotás (vagyis a 30 évesen magára kényszerített hosszas kontrapunktikus és hangszerelési tanulmányok után születettek) –, motettái természetesen ragyogó tükrei szellemiségének; de nem csak ezek: főművei, azaz hatalmas szimfóniái – pusztán a zene által, lemondva a szavak „kötelmeiről” – hívő, misztikus lelkének legmélyebb megnyilatkozásai.

Egész életében megmaradt egyszerű, vallásos embernek: annak ellenére, hogy – bár ezt kortársai közül sokan erősen vitatták – a legnagyobb alkotók közé tartozott. Bécs abban az időben, amikor Bruckner ott élt, alkotott és érvényesülni próbált, erősen liberális város volt, ahol Richard Wagner és az ő hátszelében érkező „újnémet iskola” szellemében konzervatív reakciója ellenérzéseket keltett a hivatalos kritika szemében. Bruckner, akire Wagner – főleg merész harmóniakezelésével – erősen hatott, így az ellenséges kritika kereszttüzébe került: nem ismerték fel, vagy nem akarták felismerni még azt sem, hogy Bruckner mennyire más utakat jár, mint az általa oly nagyra becsült bayreuth-i mester.

Bruckner vitathatatlanul kora legnagyobb kontrapunktistája volt: mikor – az említett hosszú tanulási időszak végén - tudását bizonyítandó egy vizsgabizottság előtt kívánt számot adni tudásáról, benyújtott pályamunkái alapján a szóbeli vizsgáról fel is mentették, nehogy kisüljön, mennyivel a zsűri felett áll tudása. A vizsga záró részéről, mely egy kettősfúga orgonán való improvizálásából állt, helyben kapott témák alapján, az egyik zsűritag e szavakat mormolva távozott: „Neki kellett volna vizsgáztatnia minket!”

Művei bizonyságot adnak e hatalmas tudásról: egyedülálló, amilyen mértékben újjáélesztette és a szimfónia műfaja számára is megtermékenyítővé tette a polifón szerkesztés elemeit. (Sok témája pédául eleve többszólamúan épül fel: két-három szólam játékából rajzolódik ki).

Nem lehet itt részletesen, de még csak érintőlegesen sem kitérnünk az egyes művekre, de szükségtelen is: muzsikája ugyanis magért beszél, és mélyrehatóbb elemzés nélkül is megmutatkozik felemelő szellemisége. Aki pedig egyszer beleszeret e magasztos lelkületű művekbe, előbb-utóbb úgyis igyekszik majd minél inkább a mélyükre hatolni – mintha kincsek, vagy igazgyöngyök után búvárkodna –, hogy onnan végül örök élményekkel gazdagodva emelkedjen fel újra.


Meghallgatnám

Anton Bruckner - Philippe Herreweghe

(2.) e-moll mise
Chapelle Royale - Collegium Vocale, Ens. Musique Oblique

(3.) f-moll mise
RIAS Kammerchor, Orchestre des Champs-Élysées

4. szimfónia, Esz-dúr
Orchestre des Champs-Élysées

5. szimfónia, B-dúr
Orchestre des Champs-Élysées

7. szimfónia, E-dúr
Orchestre des Champs-Élysées

8. szimfónia, c-moll
Orchestre des Champs-Élysées (rádófelvétel)

2009. február 14., szombat

Meghallgatnám...

Sok esetben az távolítja el a mai embert (főképp a fiatalt) a komolyzenétől, hogy nem tud róla, hogy nem hallja. Szerény (sőt talán némileg illegális) eszközeimmel én mégis tennék ez ellen. Újra és újra művek, szerzők, témák kapcsán egy-egy zeneművet letölthetővé teszek ezen az oldalon keresztül (is).
Elég csak a "Meghallgatnám" feliratú linkre kattintani és megjelenik egy webtárhely, ahonnan le lehet tölteni a szükséges .rar csomagokat. Az összes darabra szükség lesz a későbbi szórakozáshoz, művelődéshez! Ha mind letöltődött a "part1"-gyel kezdve ki kell tömöríteni (bármilyen .rar-fájlt kezelni tudó tömörítő megteszi, pl. ez is). Így egy mappát kapunk, amiben megtalálható a lemez borítója, mellékletei beszkennelve, és a lényeg: egy .flac és egy .cue fájl. A .cue-fájlt, mint lemezképet olvastassuk be a Nero-val, de mert lehet, hogy Nerónk nem ismeri a .flac formátumot (előfordul), a legjobb, ha a Burrrn nevű kis CD-író programot használjuk.
A .flac formátum előnye, hogy az .mp3-mal ellentétben, bár tömörített, de veszteségmentes. Így eredeti, CD-minőségű hangot kapunk, vagyis semmilyen akadály nem állhat a mű teljes értékű megismerése elé.

Remélem éltek ezzel a lehetőséggel.

Mindenkit üdvözöl

Tamás

2009. február 13., péntek

Szellemiség a zenében - IV. Monteverdi Mária-vecsernyéje


Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Josquin des Prez, J. S. Bach és Ludwig van Beethoven mellett minden idők legjelentősebb és legnagyobb hatású zeneszerzője a cremonai születésű Claudio Monteverdi (1) volt. Nagy művésszé különösen az teszi, hogy két korszak – a reneszánsz és a barokk – határán állva képes volt szintetizálni a reneszánsz polifóniát és szépségeszményt a kezdődő barokk kifejezésre való törekvéseivel. Ebből páratlan mesterművek születtek és legalább hármat meg kell említenünk: a zenetörténet harmadik, de első, zeneileg teljesen megformált operáját a „L’Orfeo”-t, a reneszánsz világi muzsikát és a barokk törekvéseket a lehető legmagasabb szinten összefoglaló időskori mesterműveit tartalmazó gyűjteményét, a „Madrigálok nyolcadik könyvét”, és felülmúlhatatlan szépséget árasztó egyházzenei alkotását a „Vespro della Beata Vergine”-t, azaz a „Szent Szűz vecsernyéjét”.

Utóbbi Bach „h-moll miséje” és Beethoven „Missa solemnise” mellett a nyugati zenetörténet legnagyszerűbb egyházzenei alkotása. Nemcsak grandiózussága, szépsége, igazi szintézis-jellege – amennyiben egyszerre foglalja össze a reneszánsz hagyományt és tekint előre egészen Bach említett művéig –, hanem a zenei szimbolika nyelvén kifejezett magasrendű szellemisége okán is megérdemli a legnagyobb tiszteletet.

A „Vespro” egy olyan gyűjtemény része, amely a kor mindhárom egyházzenei nyelvén tartalmaz műveket: egy franko-flamand stílusban komponált misét, egy női szent vecsernyéjének liturgiájához tartozó (2) – cantus firmus-technikát használó – zsoltármegzenésítéseket hangszeregyüttesre és kórusra (ún. stile concertato) és szólóénekesek által előadott motettákat ún. stile recitativo szerint. Monteverdi művészi célja nyilvánvalóan az, hogy a vokális polifónia egyre inkább háttérbe szoruló stílusát „átmentse” a modern eszköztárba. A mód, ahogyan ezt megvalósítja, nemcsak sikeressége és művészi magasrendűsége miatt példaértékű, hanem az így feltáruló új szellemi – zenei szimbolikai – horizontok miatt is.

Gregorián cantus firmust feldolgozó zsoltáraiban (3) nem törekszik a tenor elrejtésére, hanem kiemeli azt: így a szent dallam „elemelkedik” a többi szólamtól, a transzcendencia örök jelenvalóságát szimbolizálva. Különös bájt , sőt erőt és a szerző számára hatalmas legyőzendő nehézséget jelent, hogy cantus firmusként a zsoltár-recitáló tonusokat alkalmazta, amely hosszú szakaszokon át egyazon hang tartásával deklamálja a szent szöveget. Döbbenetes zenei teljesítmény, hogy mindezek ellenére Monteverdi zenéje sosem válik egysíkúvá, sőt e visszafogott és dallami elemeiben a többi szólamtól elkülönülő szólam egészen drámai, sőt spirituális magasságokba emeli a zenét.

A hangszerek alkalmazása a korábbi korok számára sem volt idegen, de a hangszerelés, azaz a zeneszerző által a komponálás részeként megtervezett hangszerhasználat igen. Az instrumentális hangzás gondos megválasztásával Monteverdi új, addig ismeretlen kifejezőeszközökhöz jut. Ezeket igen gondosan veti be: bár a „Vespro” modern előadásain jóformán minden tétel alatt szerepet kapnak, a partitúra csak az ünnepélyes kezdetnél és zárásnál írja elő ezeket (a mellékelt előadás csak ott használ hangszert, ahol azt Monteverdi elő is írja), minadzonáltal tudjuk, hogy a 16. század végén, 17. század elején gyakorta alkalmazták a vokális szólamok instrumentális megduplázását, így ez a gyakorlat is jogosult.

A zsoltármegzenésítések között kevés (1, 2 és 3) hangra írt rövidebb motetták szólalnak meg. Ezek helye, jogosultsága a Mária-vecsernye liturgiájában máig vitatott kérdés: maga a szerző is aképp jelöli meg ezeket a kiadás címlapján, hogy mind templomi, mind udvari használatra alkalmasak. Ennek ellenére ezek a darabok sem szűkölködnek magas szellemiségű zenei elgondolásokban. Így például a Szentháromságot éltető Duo Seraphim kezdetű motettában, a szövegrész: "et hi tres" - "ez a három" [Atya, Fiú és Szentlélek] egy hármashangzaton, a folytatás: "unum sunt" - "egy" egyetlen unisono hangon szólal meg.
A "Vespro della Beata Vergine" a zenetörténet legjelentősebb egyházzenei alkotásai közé tartozik, és joggal. Nemcsak muzikális vonzereje, kifejezésének mélysége és sokszínűsége, de nehezebben megragadható szimbólumnyelve, spirituális szellemisége is az emberi csúcsteljesítmények közé emeli a zene terén.

Concerto Italiano
Rinaldo Alessandrini


(1) Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 – Velence, 1643) Fő művei: 9 madrigálkötet (a madrigál olasz nyelvű világi tárgyú versre írt rövid kórusmű), 3 fennmaradt opera (L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria, L’Incoronazione di Poppea), a „Selva morale et spirituale” c. egyházzenei gyűjtemény és a „Vespro della Beata Vergine” szintén egyházzenei művek gyűjteménye. Monteverdi nem volt a szavak embere: bár haláláig tervezte egy zeneelméleti könyv megírását – amelyben az általa „teremtett” új stílus, a „második gyakorlat” (seconda practica), azaz a vokális polifónia „első gyakorlatát” (prima practica) kiegészítő barokk zenei nyelv, szellemiségét és szabályait szerette volna rögzíteni – erre nem került sor.


(2) A „Missa In illo tempore”, Nicolas Gombert „In illo tempore” kezdetű motettájára épül. Monteverdi 10 motívumot választott a említett műből, és ezekből építette fel a misét. Így a Monteverdi műve folyton visszautal az idősebb mester motettájára. Ezt az eljárást nevezik „paródiának”. E technika egyik kitalálója éppen Nicolas Gombert volt.


(3) Dixit Dominus, Laudate pueri, Laetatus sum, Nisi Dominus, Lauda Jerusalem; nem zsoltárok, de gregorián cantus firmust dolgoznak fel még: Domine ad adiuvandum, Ave maris stella, Sonata sopra "Sancta Maria", Magnificat.

2009. február 7., szombat

Szellemiség a zenében III. - Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem és Josquin Desprez polifóniája

A reneszánsz – pontosabban: franko-flamand – polifónia csúcspontjának, az „égi harmónia” zenében való megvalósítójának a közgondolkodás a 16. század második felében, e művészettörténeti remekekben olyannyira bővelkedő kor végén élő Pierluigi da Palestrinát tartja a közgondolkodás – nem minden igazság nélkül: hiszen ő egyike volt azoknak, akik összefoglalták a tiszta vokális többszólamúság terén elért eredményeket. Az ő kiemelése azonban annyiban mindenképp hibás, hogy olyan kortársairól, mint Philipp de Monte , Tomás Luis de Victoria és legfőképp Orlando di Lasso , így méltatlanul kevés szó esik, holott semmivel sem kisebb művészek nála. Még igazságtalanabbá válik ez az idol-képzés, ha ennek következtében elfelejtkezünk elődjeiről, főként, ha olyan kiemelkedő egyéniségekről van szó, mint Guillaume Dufay , Johannes Ockeghem és Josquin des Prez . Ők ugyanis azok, akik tehetsége által egyáltalán kialakult mindaz, amit Palestrina valóban kiváló (bár nem páratlan) fokon művelt. Különösen a legifjabb köztük, Josquin, a művészet oly fokaira ért el, amelyben túllépett kora határain és valóban időtlen, mindmáig mélységesen megdöbbentően (a szó igazi, etimológiai értelmében vett) eredeti zenét alkotott.
Ahhoz, hogy áttekinthessük, milyen fokon és miképp érvényesülnek szellemi szempontok muzsikájukban, két pontra kell bontanunk vizsgálódásunkat. Az elsőben a cantus firmus-technikáról értekezünk, a másodikban a kánonokról és egyéb imitációs technikákról.

1. Cantus firmus
Az ún. cantus firmus-technika az európai többszólamúság gyökereit jelenti. A kánon mellett (amivel a következő pontban foglalkozunk) ez a legősibb technika a többszólamú zene kialakítására. Ebben a szólamok egy előre megadott dallam – a cantus firmus (a „fő ének”, lehet pl. gregorián korál) – „köré” épülnek. A kiinduló dallam hangjai egyfajta „gerincként”, vagy „tartóoszlopként” húzódnak végig a művön, amelyből levezethető az összes többi szólam egybehangzása. A cantus firmus (az emberi gerinchez hasonlóan) szerepe tehát „tartást” adni, nem szükséges tehát előtérbe tolakodnia: ezért hangjait sokszor – hogy minél több dallamvonalat tudjon tartani – megnyújtják (innen másik neve: tenor, azaz „tartott”, „nyújtott”). Dufay, Ockeghem és Josquin művészetében bármely dallam válhat cantus firmusszá: amennyiben leválasztják a melódiáról a szöveget, a puszta hangok zenei absztrakcióvá, zenei gondolattá válnak és képessé válhatnak hordozni a legszentebb szövegeket is. A kor egyik legkedveltebb tenor-dallama (a gregorián korálok mellett) egy világi ének, a „Fegyveres ember”, a „L’homme armé” kezdetű dal volt. Mindhárman teljes misét írtak e dal hangjai köré. Maga az ötlet egyébként, egy olyan többtételes mű, mint a mise megkomponálása egyetlen cantus firmus köré, Dufay találmánya: az első ilyen mű valószínűleg éppen a „Missa L’homme armé”.
Azon túl, hogy mekkora zenei invenció kell ahhoz, egyetlen rövid dallamból egy teljes misére (hat tétel, kb. fél óra időtartam!) való további dallamot levezetni és hibátlan négyszólamúságban megvalósítani, jelen vizsgálódásunk szempontjából azt fontos észrevenni, hogy a cantus firmus-technika milyen szellemi szimbolizmussal rendelkezik. Amikor Marco Pallis a zenei polifóniáról írt tanulmányában a többszólamúságot az emberi lénynek a megnyilvánulásban való kibontakozásával állítja párhuzamba, a szabadon, kötöttségektől mentesen megkomponált zenéből indul ki. Mit véljünk arról a zenéről, ahol minden szólam egy változatlan, „örök” dallamra vezethető vissza és abból táplálkozik? Az ember transzcendentálissal való összekapcsoltsága jelenik így meg a zenében. Josquin nagyszerű „Missa L’homme armé sexti toni” című (L’homme armé mise a hatodik tónusban – azaz egyházi hangnemben) miséjének Agnus Dei tételében a záró „Dona nobis pacem” szavakra az összes szólamban olyan dallamok csendülnek fel, amelyek így, vagy úgy, de visszautalnak az alapul szolgáló dalra: létrejött a tökéletes összhang, mindenki az Úr dicséretét zengi.

2. Kánonok és egyéb imitációs technikák
A kánon hagyománya történeti szempontokkal kikutathatatlan korokba nyúlik vissza. Úgy tűnik azonban, hogy északi népek, többek közt a germánok népzenéjének része lehetett. Lényege, hogy többszólamúság jön létre, ha ugyanazon dallamot egy második szólam, mielőtt az első véget érne, ismételten elkezd, és hasonlóképpen beléphet egy harmadik, negyedik, stb. is.
A reneszánsz polifónia kialakulásával a kánonszerkesztés is új, addig ismeretlen tökéletességre jutott. Guillaume Dufay például egyes motettáiban (cantus firmusra épülő rövidebb egyházi műveiben) a tenort duplázza meg kánont hozva létre, mely fölött és alatt további két vagy három szólam hordozza a dallamot. Johannes Ockeghem 36 szólamra (!) ír kánont, és megalkotja talán minden idők legbonyolultabb kánonszerkezetű művét, a „Missa prolationumot”. Josquin Desprez nem is annyira kánonjairól híres (bár természetesen azokat is alkot), hanem inkább az szabad imitációs technika megalkotásáról. A kánon is az imitációs technikák közé tartozik, hiszen itt is „utánozza” egyik szólam a másikat, a szabad imitációnál annyi a különbség, hogy a szólamok csak a dallam kezdetét (a „témát”, vagy duxot, „vezért”) utánozzák, a folytatásban szabadon haladnak tovább. Ez válik a majd barokkban a „fúga” műformájának alapjává.
A kánon szimbolikája egyértelmű: a tökéletes harmóniában megnyilvánuló kibontakozást tükrözi. A szabad imitációé ettől annyiban különbözik, hogy itt az egyes szólamok nagyobb önállóságot nyernek, elszakadnak az „ősformától”.

Megjegyzendő, hogy a kora-reneszánsz mesterek (így Dufay, Ockeghem és Josquin) zenéjében számtalanszor előfordul a fentebb ismertetett két technika összekapcsolása, melynek pusztán zenei struktúrájából fakadó szimbolizmusa így olyan mélységet nyer, ami a nyugati zenetörténet későbbi szakaszaiban már ritkán fordul elő.

Meghallgatnám
The Art of the Netherlands
Early Music Consort of London
David Munrow